Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Dienstverlening: de dienstverlening van Treffers BUCH zoals omschreven in artikel 4 van deze algemene voorwaarden. 
 2. Lid: natuurlijk persoon, de wederpartij c.q. klant van Treffers BUCH die via de Website gebruik maakt van de dienstverlening. 
 3. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen Treffers BUCH en het Lid op basis waarvan het lid gebruik kan maken van de Dienstverlening. 
 4. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het op elke wijze van communicatie of welke met het oog op de huidige techniek geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld, tenzij in deze voorwaarden een bepaalde vorm van communicatie wordt voorgeschreven. 
 5. Website: de website www.Treffers BUCH.nl welke Treffers BUCH ten behoeve van de Dienstverlening in stand houdt.

Artikel 2: Algemeen, toepasselijkheid

 1. Treffers BUCH is een dienstverlenend bedrijf dat via de Website aan leden de mogelijkheid biedt om met elkaar in contact te komen en activiteiten te ondernemen. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Treffers BUCH en maken onlosmakelijk onderdeel uit van het Lidmaatschap. 
 3. Treffers BUCH behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, dit geldt ook voor reeds bestaande overeenkomsten. 

Artikel 3: Inschrijving, lidmaatschap

 1. Inschrijving van het Lid geschiedt door middel van het aanmaken van een account op Treffers BUCH. Het lidmaatschap geeft toegang tot de activiteiten zoals gepubliceerd onder Activiteiten en alles wat daaromtrend kan worden uitgewisseld. Vanuit TreffersBuch kan contact worden gelegd en gebruik gemaakt worden van de verstrekte gegevens in het geval van het innen van de lidmaatschapsgelden, een nieuwsbrief of direct persoonlijk telefonisch contact.
 2. Een lid mag zich niet dubbel (ook niet onder een andere naam) inschrijven. Treffers BUCH heeft de expliciete bevoegdheid om dubbele inschrijvingen te verwijderen dan wel, indien er een redelijk vermoeden is dat er sprake is van een dubbele inschrijving, een inschrijving direct te beëindigen zonder restitutie van gedane betalingen.
 3. Het Lidmaatschap is een persoonlijk Lidmaatschap en derhalve niet aan derden overdraagbaar. Ingeval Treffers BUCH constateert dat een derde gebruik maakt van het Lidmaatschap of hiertoe een redelijk vermoeden bestaat, is Treffers BUCH gerechtigd het Lidmaatschap direct te beëindigen zonder restitutie van gedane betalingen.

Artikel 4: Dienstverlening

 1. Op de Website kan het Lid andere leden ontmoeten en contacteren, waardoor tussen leden vriendschappen kunnen ontstaan. Treffers BUCH brengt leden slechts met elkaar in contact en kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. Treffers BUCH kan niet garanderen dat een inschrijving op Treffers BUCH resulteert in succesvolle vriendschappen. 
 2. Treffers BUCH heeft de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Alle informatie op de Website met betrekking tot het profiel van het Lid dan wel de door het Lid geplaatste foto is afkomstig van het Lid zelf. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie met dien verstande dat (Website-) beheerders van Treffers BUCH gerechtigd zijn tekstuele aanpassingen te doen (en daartoe indien noodzakelijk contact op te nemen via het opgegeven emailadres). Treffers BUCH draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van het profiel c.q. bericht en foto. 
 3. Treffers BUCH kan met betrekking tot haar dienstverlening niet garanderen dat: a) de gegevens op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig zijn b) dat de Website ononderbroken zal werken c.q. bereikbaar is, vrij van virussen en/of andere fouten en/of gebreken is en dat deze gebreken (tijdig) kunnen worden verholpen c) dat de systemen van Treffers BUCH niet onrechtmatig door derden (zullen) worden gebruikt 
 4. Treffers BUCH spant zich in om de Dienstverlening zonder storingen te laten verlopen, maar is tegelijkertijd gerechtigd om de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen dan wel de toegang tot de Website te beperken wanneer dit bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – noodzakelijk is voor het onderhoud of het aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Treffers BUCH ontstaat. 
 5. Treffers BUCH behoudt zich het recht voor om de tekst van een profiel en/of bericht alsmede een door het Lid geplaatste foto te verwijderen zonder dat hieruit voor het Lid een recht op schadevergoeding ontstaat, conform het gestelde in artikel 4.6 van deze algemene voorwaarden. 
 6. Verwijdering van het profiel en/of bericht of en/of foto zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen: a) het profiel en/of bericht en/of foto is onjuist en/of onvolledig b) het profiel en/of bericht en/of foto maakt inbreuk op de rechten van derden c) het profiel en/of bericht en/of foto is in strijd met deze algemene voorwaarden d) het profiel en/of bericht en/of foto is in strijd met de goede zeden dan wel met de in Nederland geldende wet- en regelgeving

Artikel 5: Verplichtingen van Leden

 1. Het Lid garandeert dat alle door hem bij de inschrijving dan wel anderszins ten behoeve van de Dienstverlening verstrekte gegevens volledig, juist en actueel zijn en geen inbreuk doen op de rechten van derden. 
 2. Het Lid garandeert dat hij uitsluitend zelf van de Dienstverlening c.q. het Lidmaatschap gebruik zal maken. 
 3. Het Lid garandeert dat hij meerderjarig en wettelijk bevoegd is om op enige wijze gebruik te kunnen maken van de Dienstverlening. 
 4. Het Lid dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem ingevoerde en geplaatste bericht overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist, volledig en conform de daartoe gestelde eisen van Treffers BUCH is. 
 5. Door het invullen van het profiel geeft het Lid aan Treffers BUCH toestemming om de op het profiel vermelde gegevens op de Website te plaatsen. 
 6. Het Lid is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website geplaatste informatie. 
 7. Het Lid garandeert dat: 
  a) de inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende rechten regelgeving en rechtmatig is. 
  b) hij met deze informatie een ander Lid niet onheus zal bejegenen, bijvoorbeeld en niet uitsluitend door het plaatsen van discriminerende c.q. beledigende en/of teksten met een erotische en/of seksuele lading en/of het plaatsen van naaktfoto’s, dan wel op een andere wijze een ander Lid van Treffers BUCH.nl lastigvalt. 
  c) hij de belangen en de goede naam van Treffers BUCH niet – op welke wijze dan ook – zal schaden. 
 8. Treffers BUCH is gerechtigd de op de Website geplaatste berichten van en naar leden te lezen c.q. verwijderen ingeval Treffers BUCH een redelijk vermoeden heeft dat de inhoud van een bericht niet voldoet aan de verplichtingen zoals neergelegd in lid 7, zonder restitutie van gedane betalingen. 
 9. Het Lid vrijwaart Treffers BUCH voor de gevolgen die voortkomen uit het niet of niet volledig voldoen aan de in dit artikel opgenomen verplichtingen.

Artikel 6: Duur en einde Lidmaatschap, herroepingsrecht, uitsluitingen en ontbinding

 1. Het Lidmaatschap kan worden afgesloten voor de duur van een half (kalender) jaar. 
 2. Een Lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd door een e-mail te sturen naar info@TreffersBUCH.nl met inachtneming van een maand opzegtermijn.
 3. Treffers BUCH is echter niet gehouden tot restitutie van het reeds door het Lid betaalde c.q. geïncasseerde bedragen. Ingeval nog geen betaling of automatische incasso heeft plaatsgevonden blijft de betalingsverplichting van het Lid bestaan, tenzij de termijn van het herroepingsrecht (6.4) nog niet verstreken is. 
 4. Het Lid heeft tot 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om, zonder opgaaf van reden, gebruik te maken van het herroepingsrecht. 
 5. Verzoeken tot herroeping welke na 14 dagen worden ontvangen worden niet gehonoreerd. 
 6. Treffers BUCH behoudt zich het recht voor om het Lid uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website c.q. Dienstverlening door, onder meer, het profiel van het Lid c.q. zijn gegevens zoals zijn IP-adres te blokkeren en/of te verwijderen en het Lidmaatschap met het Lid te beëindigen zonder verplicht te zijn om reeds betaalde c.q. geïnde vergoedingen terug te betalen. 
 7. Onverminderd het recht van Treffers BUCH om volledige nakoming van betalingsverplichting te vorderen, nadere rechtsmaatregelen tegen het Lid te nemen en/of schadevergoeding te eisen, kan de situatie uit het vorige lid zich onder andere voordoen indien: 
  a) het Lid op enigerlei wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden 
  b) het Lid inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder begrepen de rechten van Leden 
  c) het Lid in strijd handelt met de in Nederland geldende wet- en regelgeving.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie, persoonsgegevens

 1. Na inschrijving wordt door Treffers BUCH het IP-adres van het lid genoteerd c.q. opgeslagen met als doel: a) de login-procedure van het Lid op een goede wijze te laten verlopen b) zo nodig het Lidmaatschap c.q. de Dienstverlening te kunnen blokkeren in de genoemde uitsluitingen omschreven in deze algemene voorwaarden. 
 2. Met de inschrijving c.q. het Lidmaatschap geeft het Lid aan Treffers BUCH uitdrukkelijk toestemming tot het gebruik en het opslaan van de door het Lid verstrekte (persoons-) gegevens en het door het Lid gebruikte IP-adres. Treffers BUCH neemt de door haar verkregen (persoons-) gegevens en IP-adres op in een daartoe aangehouden database. 
 3. Treffers BUCH zal de (persoons-) gegevens c.q. het IP-adres slechts aanwenden voor en/of in het kader van de Dienstverlening c.q. conform de doelen zoals omschreven in deze algemene voorwaarden. Treffers BUCH zal deze (persoons-) gegevens c.q. het IP-adres niet zonder toestemming van het Lid aan derden verstrekken, behoudens verplichting daartoe in de zin van wettelijke bepaling c.q. op bevel van het bevoegd gezag dan wel een rechterlijke macht. Link naar Privacyverklaring
 4. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij bij de inschrijving c.q. de registratie dan wel enige andere vorm van contact hebben verkregen en waarvan zij (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld dient te worden. 
 5. Partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 8: Prijzen, tarieven, betalingsvoorwaarden

 1. Alle door Treffers BUCH vermelde prijzen en tarieven luiden in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en enig andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijzen c.q. tarieven kunnen bestaan uit vooraf verschuldigde en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen. 
 2. Treffers BUCH is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Treffers BUCH zal het Lid via de Website van tevoren op de hoogte stellen van eventuele prijs c.q. tariefwijzigingen. 
 3. Indien het Lid niet akkoord wenst te gaan met de inhoud van het voorgaande lid van dit artikel, heeft hij uiterlijk tot de datum waarop de wijziging van kracht is de mogelijkheid het Lidmaatschap op te zeggen.
 4. De door Treffers BUCH gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten. 
 5. Na totstandkoming van het Lidmaatschap conform artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden zal betaling plaats vinden door middel van een automatische incasso. 
 6. Indien tijdige betaling door het Lid uitblijft, heeft Treffers BUCH het recht het profiel c.q. het Lidmaatschap van het Lid (al dan niet tijdelijk) te blokkeren.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Treffers BUCH biedt een platform en faciliteiten waardoor Leden met elkaar in contact kunnen komen. Treffers BUCH is niet aansprakelijk noch op enige wijze verantwoordelijk voor de juiste weergave en correctheid van de op de Website opgenomen profielen en/of berichten, foto’s en overige welke door Leden geplaatst worden, noch de door een Lid aan een ander Lid verstrekte gegevens of schade die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van de Website. 
 2. Treffers BUCH is voor het in stand houden van, alsmede voor de bereikbaarheid van de Website afhankelijk van providers. Treffers BUCH is gerechtigd haar systeem ten behoeve van enige vervanging/onderhoud beperkte tijd gedeeltelijk of geheel buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband schadevergoeding of kosten aan het Lid verschuldigd te zijn. 
 3. Treffers BUCH is niet aansprakelijk voor storingen en eventuele gevolgen hiervan en doet er alles aan om de veiligheid van de Website te waarborgen, maar kan echter niet volledig garanderen dat de site niet door derden onrechtmatig gebruikt kan worden. 
 4. Treffers BUCH kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van het Lid. 
 5. Treffers BUCH kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer niet aan de verwachte resultaten kan worden voldaan. 
 6. Treffers BUCH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van Leden op de Website. 
 7. Treffers BUCH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door het Lid wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van derden. 
 8. Treffers BUCH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de website, mailberichten of informatie van Leden verschaffen of hierin veranderingen aanbrengen. 
 9. Ingeval Treffers BUCH conform de geldende wet- en regelgeving aansprakelijk moet worden gesteld voor schade die het Lid lijdt, is Treffers BUCH nimmer gehouden tot een schadevergoeding welke boven het verzekerd bedrag stijgt, voor zover de schade wordt gedekt door een door Treffers BUCH gesloten verzekering.
 10. (Website-) beheerders van Treffers BUCH zijn gerechtigd tekstuele aanpassingen te doen bij de door een lid aangemelde activiteit, en daartoe indien noodzakelijk contact op te nemen via het bijbehorende emailadres.

Artikel 10: Slotbepalingen

 1. Op het gebruik van deze website en alle hieruit voortvloeiende diensten, waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met Treffers BUCH die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de Website, op welke wijze dan ook, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
 2. De vormgeving en inhoud van de Website zijn het intellectueel eigendom van Treffers BUCH en derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Treffers BUCH. Zonder schriftelijke toestemming van Treffers BUCH is het niet toegestaan iets van deze inhoud te kopiëren dan wel te verveelvoudigen.

l